התאמות לימודיות

שינויים באופן הצגת הבחינה לתלמיד: הבחינה מוגשת באופן שתאפשר לתלמיד להבין את מטלות הבחינה (מה נדרש ממנו) על אף מגבלות הלקות, כגון הקראת שאלות, מתן קלטת או מתן שאלון בחינה עם דפוס מוגדל.

שינויים באופן מתן התשובות על ידי התלמיד: השינויים מאפשרים לתלמיד לענות על הבחינה בדרך שלקות הלמידה לא תפגע בהערכת ידיעותיו, כגון התעלמות משגיאות כתיב, שכתוב כתב ידו הלא קריא.

שינויים בהקצאת הזמן: תלמיד שקצב הביצוע שלו איטי מקבל תוספת זמן.

שינויים במהות הבחינה: מצמצמים לתלמיד את החומר לבחינה או בוחנים אותו בעל-פה.